Centrum Noszenia – wypożyczalnia

OGÓLNE WARUNKI WYPOŻYCZALNI

§ 1. Postanowienia Ogólne

1. Niniejsze OWW zostały sporządzone na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Umowa, OWW oraz przepisy prawa regulują kwestie dotyczące najmu Sprzętu oferowanego przez Wynajmującego.
2. Właścicielem Wypożyczalni jest Dorota Jania, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Centrum noszenia – Dorota Jania”, z siedzibą przy ul. Bieżanowskiej 8A, 30-812 Kraków, posiadająca nr NIP 6831998010.
3. Możesz w szybki i efektywny sposób kontaktować się z nami w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: centrumnoszenia@gmail.com lub telefonicznie dzwoniąc na numer: 669862233 w godzinach otwarcia Wypożyczalni wskazanych na stronie https://centrumnoszenia.pl/pl/i/Kontakt/16. Adres do korespondencji: Dorota Jania, Centrum Noszenia – Dorota Jania, ul. Wyspiańskiego 817, 32-420 Gdów.

§ 2. Definicje

Użyte w OWW terminy i określenia mają następujące znaczenie:
1. Wynajmujący – Właściciel Wypożyczalni, o którym mowa w § 1 ust. 2 OWW.
2. Najemca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zawarła Umowę.
3. Wypożyczalnia – usługa świadczona drogą elektroniczną, polegająca na umożliwieniu Najemcy zawarcia na odległość Umowy najmu Sprzętu.
4. Siedziba Wypożyczalni – ul. Bieżanowska 8A, 30-812 Kraków.
5. OWW – niniejsze Ogólne Warunki Wypożyczalni.
6. Dni Robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
7. Umowa – umowa najmu zawarta pomiędzy Wynajmującym i Najemcą, której przedmiotem jest Sprzęt.
8. Sprzęt – rzeczy ruchome oferowane przez Wynajmującego do wynajęcia, to jest:
• nosidła turystyczne;
• nosidła ergonomiczne;
• lalki treningowe;
• chusty do noszenia;
• otulacze;
• słuchawki wygłuszające.
9. Opłata za przetrzymanie – kwota stanowiąca równowartość czynszu za cały okres od dnia upływu ustalonego terminu najmu do dnia zwrotu Sprzętu, odpowiadająca iloczynowi stawki dziennej czynszu oraz ilości dni przetrzymania Sprzętu ponad ustalony okres najmu.
10. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity z dnia 8.10.2020 r. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).

§ 3. Minimalne warunki techniczne

1. Abyś mógł skorzystać naszej Wypożyczalni powinieneś spełnić następujące, minimalne warunki techniczne:
1.1. powinieneś posiadać urządzenie z dostępem do sieci Internet, np. komputer, tablet, smartfon, itp.
1.2. Twoje urządzenie powinno być wyposażone w przeglądarkę Internetową.
2. Do zawarcia Umowy najmu będziesz także potrzebował aktywnego adresu e-mail.

§ 4. Wypożyczenie sprzętu
1. Do wypożyczenia sprzętu niezbędne jest zawarcie Umowy najmu. System Wypożyczalni jest prosty, intuicyjny i przypomina sposób korzystania ze sklepów internetowych. Zapoznaj się z poniższą instrukcją i pamiętaj, że w razie problemów zawsze możesz poprosić nas o pomoc. Dane do kontaktu znajdziesz w § 1 ust. 3.
2. Z listy dostępnych produktów wybierz Sprzęty, które chcesz wypożyczyć a następnie dodaj je do koszyka.
3. Określ datę odbioru i zwrotu sprzętu. Będą to daty wskazujące początek i koniec okresu najmu, o którym mowa szerzej w § 7. Wskazując datę początkową okresu najmu pamiętaj proszę o tym, żeby uwzględnić czas na zlecenie przelewu i zaksięgowanie transakcji. Sprzęt bowiem wysyłamy po otrzymaniu od Ciebie płatności.
4. Sprawdź listę Sprzętów do wypożyczenia i „Przejdź do podsumowania”.
5. Wyświetli się strona z podsumowaniem Twojego zamówienia. Podaj dane niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy, takie jak imię i nazwisko, adres dostawy, zaznacz odpowiednie oświadczenia i kliknij „Zamawiam i płacę”. Kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę” jest chwilą zawarcia Umowy najmu. Pamiętaj, że nie akceptujemy przekazywania treści o charakterze bezprawnym.
6. Na podane przez Ciebie adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie zawarcia Umowy najmu oraz dane do wykonania przelewu.

§ 5. Czynsz i koszty

1. Po zawarciu Umowy w wiadomości e-mail wyślemy do Ciebie dane do przelewu kwoty czynszu oraz kaucji. Poniżej znajdziesz informacje dotyczące czynszu i ewentualnych kosztów najmu, natomiast kaucja została uregulowana w § 10. OWW.
2. Czynsz stanowi iloczyn stawek czynszu za dzień najmu oraz ilości dni najmu i jest płatny z góry za cały okres najmu.
3. Stawka dzienna czynszu najmu jest uzależniona od rodzaju Sprzętu i wynosi:
3.1. nosidła turystyczne – 25 zł/dzień;
3.2. nosidła ergonomiczne – 8 zł/dzień;
3.3. lalki treningowe – 8 zł/dzień;
3.4. chusty do noszenia – 5 zł/dzień;
3.5. otulacze – 5 zł/dzień;
3.6. słuchawki wygłuszające – 5 zł/dzień.
4. Stawki czynszu za dzień najmu podane są w kwotach brutto, w tym zawierają podatek VAT. Łączna stawka czynszu najmu jest podawana w podsumowaniu przed zawarciem Umowy najmu (patrz § 4 ust. 5).
5. Czynsz najmu za cały okres najmu jest płatny z góry, bezpośrednio po zawarciu Umowy. Także kaucja oraz koszty przesyłki są opłacane bezpośrednio po zawarciu umowy. Prosimy, abyś dokonał płatności w czasie umożliwiającym zaksięgowanie na naszym rachunku bankowym co najmniej 1 Dzień Roboczy przed rozpoczęciem najmu. Jeżeli nie otrzymamy płatności w tym terminie to wówczas Umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.
6. Sprzęt wyślemy Ci po pokryciu kosztów przesyłki, doliczonych w trakcie dokonywania rezerwacji terminu. Do Ciebie należy także pokrycie kosztów ubezpieczonej przesyłki kurierskiej ze zwracanym Sprzętem. Możemy przyjąć przesyłkę wysłaną na koszt Wynajmującego, ale wówczas potrącimy kwotę kosztów ze zwracanej Ci kaucji.
7. Wymagamy, abyś ubezpieczył przesyłkę kurierską, zawierającą Sprzęt, na kwotę odpowiadającą co najmniej równowartości wpłaconej kaucji. Koszt ubezpieczenia przesyłki ponosi Najemca. W ten sposób unikniemy niepotrzebnych komplikacji na wypadek zaginięcia, uszkodzenia lub utraty przesyłki w trakcie transportu.

§ 6. Sposób i termin wydania Sprzętu

1. Sprzęt prześlemy kurierem na wskazany adres.
2. Warunkiem wysłania Sprzętu jest wpłacenie przez Ciebie czynszu najmu z góry za cały okres najmu oraz całości umówionej kaucji (odnośnie kaucji patrz § 10. OWW) oraz zaksięgowane na naszym rachunku bankowym najpóźniej na 1 Dzień Roboczy przed dniem rozpoczęcia okresu najmu.

§ 7. Okres najmu

1. Umowa jest zawierana na czas określony, zgodny z Twoim życzeniem. Brak jest minimalnego okresu najmu Sprzętu. Minimalnym okres trwania Twoich zobowiązań jako konsumenta wobec Nas jest wybrany przez Ciebie okres najmu.
2. Pamiętaj jednak, że jeżeli wybrany przez Ciebie okres najmu ma się rozpocząć przed upływem 14 dni od dnia zawarcia Umowy to do rozpoczęcia najmu konieczne jest Twoje wyraźne żądanie. Podobnie, jeżeli okres najmu ma się zakończyć przed upływem terminu 14 dni od dnia zawarcia Umowy to wówczas do rozpoczęcia najmu konieczna jest Twoja wyraźna zgoda. Szerzej na ten temat patrz § 12 ust. 3 i 4 OWW.
3. Początkiem okresu najmu jest dzień określony przez Ciebie w procesie zawarcia umowy (patrz § 4 ust. 3 OWW). Sprzęt dostarczymy do Ciebie przed dniem rozpoczęcia najmu.
4. Najem kończy się wraz z upływem ostatniego dnia okresu najmu. Zasady zwrotu Sprzętu zostały opisane w § 8. OWW.
5. W przypadku, gdy koniec okresu najmu przypada na dzień inny, niż Dzień Roboczy, okres ten przedłuża się odpłatnie do upływu pierwszego Dnia Roboczego, następującego po zakończeniu okresu najmu. Za przedłużony okres najmu jesteś zobowiązany do zapłaty czynszu według stawek dziennych, określonych w § 5.3. powyżej.
6. Ustalony okres najmu może zostać przedłużony na Twój wyraźny wniosek, za zgodą Wynajmującego.
6.1. O woli przedłużenia tego okresu musisz powiadomić Wynajmującego na piśmie (np. wiadomością e-mail, SMS, itp.), z wyprzedzeniem co najmniej 3 Dni Roboczych przed upływem pierwotnie ustalonego lub już przedłużonego okresu najmu. W wiadomości wskaż proponowany okres przedłużenia najmu.
6.2. Pamiętaj, że mamy prawo odmowy przedłużenia okresu wypożyczenia. Zwykle wyrażamy zgodę na przedłużenie najmu, chyba że wypożyczony Sprzęt został już zarezerwowany przez inną osobę.
6.3. Przedłużenie okresu najmu nie wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8. Zwrot Sprzętu

1. Sprzęt musisz nam zwrócić w ostatnim dniu okresu najmu, chyba że zachodzi sytuacja opisana w § 7. ust. 5 lub przedłużamy najem zgodnie z § 7. ust. 6 OWW.
2. Sprzęt możesz zwrócić poprzez przesłanie przesyłką kurierską na adres Siedziby Wypożyczalni. Datą zwrotu jest dzień nadania przesyłki kurierskiej.
3. Pamiętaj, że dla zachowania terminu zwrotu wystarczającym jest wydanie kurierowi przesyłki zawierającej Sprzęt w ostatnim dniu trwania okresu najmu. O fakcie wydania przesyłki kurierowi poinformuj Nas telefonicznie lub wiadomością e-mail i podaj numer przesyłki. Dane kontaktowe znajdziesz w Umowie oraz w § 1. ust. 3 OWW.
4. Sprzęt powinieneś zwrócić w stanie kompletnym. W przypadku najmu nosideł ergonomicznych powinieneś zwrócić także otrzymaną instrukcję obsługi.

§ 9. Zasady korzystania ze Sprzętu

1. Wypożyczamy Sprzęt sprawny technicznie, nieuszkodzony, bezpieczny oraz czysty.
2. W przypadku najmu nosideł ergonomicznych wydamy Ci także instrukcję obsługi producenta.
3. Pamiętaj, że jeżeli informacje zawarte w instrukcji obsługi lub niniejszym OWW okażą się niewystarczające lub wzbudzą Twoje wątpliwości to pozostajemy w gotowości by udzielić Ci niezbędnych wskazówek. W tym celu możesz się z nami skontaktować w sposób wskazany w § 1. ust. 3 OWW.
4. Prosimy o stosowanie się zarówno do instrukcji obsługi oraz zasad wyszczególnionych w pkt 5 poniżej. Kierowanie się zaleceniami pozwoli uniknąć sytuacji, w której musielibyśmy dokonać potrącenia lub zatrzymania całości lub części wpłaconej przez Ciebie kaucji. Pamiętaj, że nie będziesz ponosić odpowiedzialności za zużycie lub pogorszenie Sprzętu, gdy zużycie lub pogorszenie będzie wynikało z normalnej eksploatacji, zgodnej z instrukcją obsługi, warunkami właściwego użytkowania i wskazaniami Wynajmującego.
5. W szczególności zwracamy się do Ciebie z prośbą o:
5.1. korzystanie ze Sprzętu wyłącznie w sposób zgodny z jego przeznaczeniem. Nie używaj Sprzętu do przenoszenia zwierząt, zakupów, rzeczy, czy środków chemicznych;
5.2. przestrzeganie ograniczeń technicznych i limitów wagowych Sprzętu;
5.3. nie palenie wyrobów tytoniowych w pobliżu Sprzętu oraz z założonym Sprzętem;
5.4. nie zbliżanie i nie pozostawianie Sprzętu w pobliżu jakiegokolwiek otwartego źródła ognia;
5.5. nie spożywanie posiłków i napojów w pobliżu Sprzętu, z założonym Sprzętem lub przez dziecko znajdujące się w Sprzęcie;
5.6. przestrzeganie zaleceń co do czyszczenia Sprzętu, w szczególności nie używania do czyszczenia środków chemicznych. W przypadku poważniejszych zabrudzeń nie podejmuj samodzielnych prób ich usunięcia tylko skontaktuj się z nami i stosuj do udzielonych wskazówek;
5.7. nie udostępnienie Sprzętu jakimkolwiek osobom trzecim oraz właściwe zabezpieczenie Sprzętu przed jego utratą lub kradzieżą. Pamiętaj, że to na Tobie będzie spoczywać odpowiedzialność za ewentualne zawinione uszkodzenie, utracenie lub zniszczenie Sprzętu.
6. Sprzęt nie może zostać oddany w całości lub jakiejkolwiek części osobie trzeciej tak do bezpłatnego używania, jak i w podnajem, z zastrzeżeniem ust. 7.
7. W Twojej obecności, w ramach korzystania ze Sprzętu dla Twoich potrzeb, ze Sprzętu może korzystać pełnoletni członek Twojej rodziny (np. małżonek, rodzic, rodzeństwo), w sytuacjach tego wymagających, w szczególności wobec konieczności zmiany osoby niosącej Sprzęt z dzieckiem (np. w trakcie wycieczki).

§ 10. Kaucja

1. W celu zabezpieczenia wykonania zobowiązań wynikających z Umowy i OWW, a w szczególności zabezpieczenia zwrotu nieuszkodzonego Sprzętu w umówionym terminie wymagamy wpłacenia kaucji. Jeśli zwrócisz nam w pełni sprawny Sprzęt w ustalonym terminie i zgodnie z Umową to wówczas gwarantujemy Ci zwrot 100% kaucji.
2. Wysokość kaucji jest uzależniona od tego, jaki rodzaj Sprzętu chcesz wypożyczyć i wynosi:
2.1. 800 zł – dla nosideł turystycznych,
2.2. 400 zł – dla nosideł ergonomicznych i lalek treningowych,
2.3. 150 zł – dla chust i otulaczy,
2.4. 100 zł – dla słuchawek wygłuszających.
3. Wysokość kaucji jest zawsze podawana przed zawarciem Umowy.
4. Najemco, powinieneś wpłacić kaucję niezwłocznie po zawarciu Umowy, gdyż jest to warunek wydania Sprzętu przez Wypożyczalnię. W przypadku niewpłacenia kaucji co najmniej na 1 Dzień Roboczy przed rozpoczęciem najmu wówczas Umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.
5. Kaucję zwrócimy Ci po otrzymaniu zwracanego Sprzętu przelewem na konto bankowe, z którego dokonano wpłaty kaucji. Jeżeli chcesz otrzymać zwrot kaucji na inne konto wyślij nam wiadomość e-mail z taką prośbą i wskazaniem numeru rachunku bankowego do zwrotu kaucji.
6. Kaucję zwrócimy Ci w całości, chyba że wystąpi sytuacja opisana poniżej.
6.1. W przypadku opóźnienia w zwrocie Sprzętu będziesz zobowiązany do zapłaty Opłaty za przetrzymanie. Jeżeli zwrócisz Sprzęt po terminie, ale nie uregulujesz Opłaty za przetrzymanie w całości lub w części to potrącimy ją z kaucji w odpowiedniej części.
6.2. W przypadku uszkodzenia Sprzętu z Twojej winy lub zwrotu Sprzętu niekompletnego z Twojej winy, potrącimy koszt naprawy lub uzupełnienia brakujących części Sprzętu z kaucji.
6.2.1. Jeżeli będziemy w stanie samodzielnie wycenić koszty naprawy (np. drobne poprawki krawieckie) lub uzupełnienia brakującej części Sprzętu to wówczas zatrzymamy odpowiednią cześć kaucji, niezbędną do pokrycia kosztów naprawy a pozostałą część niezwłocznie Ci zwrócimy.
6.2.2. Jeżeli nie będziemy mogli samodzielnie wycenić kosztów naprawy (np. ze względu na specyfikę produkcji, użyty materiał lub zachowanie bezpieczeństwa przyszłych użytkowników) lub uzupełnienia brakującej części Sprzętu to zwrócimy się o to do producenta lub dystrybutora. Po otrzymaniu wyceny zatrzymamy odpowiednią cześć kaucji, niezbędną do pokrycia kosztów naprawy lub zakupu brakującej części Sprzętu a pozostałą część kaucji niezwłocznie Ci zwrócimy.
6.3. Jeżeli nie zwrócisz nam Sprzętu pomimo upływu ustalonego okresu najmu to wówczas zastrzegamy sobie prawo do zatrzymania całości wpłaconej przez Ciebie kaucji na poniższych warunkach.
6.3.1. Przed złożeniem oświadczenia o zatrzymaniu kaucji wyślemy Ci wezwanie do zwrotu Sprzętu oraz do zapłaty Opłaty za przetrzymanie, zakreślając w tym celu dodatkowy, 5-cio dniowy termin.
6.3.2. Jeżeli nie zwrócisz Sprzętu w tym dodatkowym terminie to wówczas wyślemy Ci oświadczenie o zatrzymaniu kaucji wraz z ostatecznym przedsądowym wezwaniem do zapłaty Opłaty za przetrzymanie.
6.4. W przypadku całkowitego zniszczenia lub utraty Sprzętu z Twojej winy, zatrzymamy złożoną przez Ciebie kaucję w całości. W razie wątpliwości, na Twoje żądanie, zwrócimy się do producenta Sprzętu z prośbą o ustalenie zakresu uszkodzeń Sprzętu i poinformujemy Cię o jego wynikach.
7. Pamiętaj, że w każdym przypadku, gdy określenie wysokości potrącenia z kaucji wzbudzi Twoje wątpliwości możesz skorzystać:
7.1. z prawa do reklamacji, opisanego w § 11. OWW,
7.2. pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów – patrz § 12. ust. 2 OWW,
7.3. pomocy rzecznika praw konsumentów – patrz § 12. ust. 3 OWW,
7.4. skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego – patrz § 12. ust. 2 OWW.

§ 11. Odpowiedzialność Wynajmującego i reklamacja

1. Naszym obowiązkiem jest dostarczenie Ci Sprzętu bez wad.
2. Wynajmujący ponosi odpowiedzialność przewidzianą przepisami prawa, to jest art. 471 i nast. oraz art. 664 Kodeksu Cywilnego.
3. Przysługuje Ci prawo złożenia reklamacji. Reklamację możesz złożyć odnośnie wykonania Umowy, w szczególności w przypadku:
3.1. wydania Sprzętu wadliwego, uszkodzonego, niesprawnego technicznie, zabrudzonego;
3.2. wydania nosidła ergonomicznego bez instrukcji obsługi;
3.3. wydania Sprzętu innego, niż wskazany w Umowie;
3.4. nieprawidłowego określenia wysokości potrącenia kaucji lub naliczenia Opłaty za przetrzymanie.
4. Twoja Reklamacja może dotyczyć także usługi Wypożyczalni jako usługi świadczonej drogą elektroniczną np. w przypadku braku potwierdzenia zawarcia Umowy, itp.
5. Twoje zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać, przy czym nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, następujące elementy:
5.1. imię i nazwisko;
5.2. numer Umowy i datę jej zawarcia;
5.3. opis niezgodności Sprzętu z Umową lub innej nieprawidłowości.
6. Podanie w zgłoszeniu reklamacyjnym elementów wskazanych w ust. 3 powyżej pozwoli nam na szybsze i sprawniejsze rozpatrzenie Twojej reklamacji.
7. Reklamację możesz złożyć w dowolnej formie, w szczególności pisemnie, telefonicznie, mailowo lub listownie, pod dane wskazane w § 1. ust. 3 OWW.
8. Twoja reklamację rozpatrzymy w ciągu 14 dni od dnia jej złożenia.

§12. Prawo do odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 21.02.2020 r. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późń. zm.) jako konsument, który zawarł umowę na odległość masz prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych. Z uwagi na fakt, iż Umowa jest umową o świadczenie usługi termin 14 dni na odstąpienie zaczyna biec od dnia zawarcia Umowy a nie od dnia dostarczenia Sprzętu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
2. Oświadczenie o odstąpieniu możesz złożyć w dowolnej formie, w szczególności poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres: centrumnoszenia@gmail.com lub pisemnie na adres: Centrum Noszenia, ul. Bieżanowska 8a, 30-812 Kraków.
3. Jeżeli rozpoczęcie najmu ma nastąpić przed upływem 14 dni od dnia zawarcia Umowy to wówczas do rozpoczęcia najmu konieczne jest Twoje wyraźne żądanie. Treść takiego żądania przedstawimy Ci w trakcie procesu zawierania Umowy najmu. Jeżeli nie wyrażasz zgody na złożenie takiego żądania to prosimy o wybranie terminu rozpoczęcia najmu, przypadającego po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Informujemy, że jeżeli odstąpisz od Umowy po rozpoczęciu Najmu i złożyłeś żądanie rozpoczęcia najmu przed upływem 14 dni na odstąpienie od Umowy to wówczas będziesz zobowiązany do zapłaty za wykorzystany okres najmu do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu.
4. W przypadku, gdy najem ma zostać zakończony przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy do rozpoczęcia najmu potrzebna jest Twoja wyraźna zgoda. O taką zgodę poprosimy Cię w trakcie rezerwacji Sprzętu. Jeżeli nie chcesz wyrazić takiej zgody to prosimy o wybranie terminu zakończenia najmu po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Informujemy, że jeżeli wyrazisz taką zgodę to jednocześnie utracisz prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, jeżeli przed tym terminem zakończy się okres Najmu. Innymi słowy, nie będziesz mógł odstąpić od Umowy po jej wykonaniu. Jeżeli natomiast odstąpisz od Umowy w trakcie okresu najmu a przed upływem 14 dni od dnia zawarcia Umowy to wówczas będziesz zobowiązany do zapłaty czynszu za wykorzystany okres najmu do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu.
5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
6. Pokrycie kosztów zwrotu Sprzętu po odstąpieniu od umowy należy do Ciebie.
7. Jako konsumentowi nie przysługuje Ci prawo do odstąpienia od Umowy w przypadkach określonych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta.
8. Postanowienia dotyczące konsumenta zawarte w § 12. stosuje się także do osoby fizycznej zawierającej Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 13. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych OWW zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
2. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
3. W razie wystąpienia sporu jesteśmy otwarci na polubowne rozwiązanie sprawy. W przypadku, gdy sporu nie uda się rozwiązać polubownie, masz prawo skierować sprawę do sądu, jak również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń.
4. Niezależnie od ust. 3 powyżej informujemy, że masz prawo zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie możesz uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Centrum Noszenia – Dorota Jania
32-420 Gdów 817 adres e-mail: shop@centrumnoszenia.pl

– Ja ………………………………………………………………. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy najmu następujących rzeczy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

– Data zawarcia umowy najmu …………………………………………………………………………………………………..

– Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………………………………………..

– Adres zamieszkania …………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………
Podpis
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data ……………………………………..

Przewiń do góry